REKLAMACE

PRÁVO NA ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

OBJEKTIVNÍ VADA VÝROBKU

ZÁRUKA: VÝMĚNA ZBOŽÍ

OBJEKTIVNÍ VADA VÝROBKU

Spotřebitelé mohou uplatnit svá práva v důsledku věcné vady, pokud informují prodávajícího o vadě do dvou měsíců ode dne, kdy byla vada zjištěna. Spotřebitel musí přesně popsat vadu v oznámení a umožnit prodávajícímu nahlédnout do záležitosti.

Spotřebitel, který správně informoval prodávajícího o chybě, má právo od něj požádat:
odstranit vadu zboží nebo vrátit část zaplacené částky v poměru k vadě nebo
vyměnit vadné zboží za nové bezchybné nebo
vrátit zaplacenou částku.

Není-li nesporná existence vady zboží nebo nesrovnalosti při poskytování služby, musí prodávající co nejdříve a nejpozději do 8 dnů vyhovět žádosti spotřebitele z předchozího odstavce.

Prodávající musí spotřebiteli písemně odpovědět nejpozději do 8 dnů od přijetí žádosti, pokud je spor o existenci vady zboží.

Kdy je materiálu považován za vadný:

pokud položka nemá vlastnosti nezbytné pro její běžné použití nebo pro její oběh;
nemá-li položka vlastnosti nezbytné pro konkrétní použití, pro které je kupující kupuje, o čem prodávající věděl nebo měl vědět;
pokud produkt nemá žádné vlastnosti a rozdíly, které byly výslovně nebo tiše dohodnuty nebo předepsány,
prodejce dodal produkt, který neodpovídá vzorku nebo modelu, ledaže byl vzorek nebo model zobrazen pouze pro účely oznámení.
Vhodnost zboží pro běžné použití se posuzuje na základě běžného zboží stejného typu a na základě prohlášení každého prodávajícího o vlastnostech zboží vyrobených prodávajícím nebo výrobcem, zejména reklamou, prezentací výrobku nebo prohlášení o samotném zboží.

Jak je materiální vada vynucena?

Spotřebitelé mohou uplatnit svá práva v důsledku věcné vady, pokud informují prodávajícího o vadě do dvou měsíců ode dne, kdy byla vada zjištěna.

Kupující musí poskytnout podrobnější popis závady v oznamovací zprávě a umožnit nám nahlédnout do záležitosti.

Odpovědnost za věcné vady podléhá ustanovením zákona o závazcích a zákona o ochraně spotřebitele.

Kdy prodávající nenese odpovědnost za materiální vady?

Prodávající neodpovídá za žádné věcné vady zboží, které se objeví po dvou letech od dodání zboží. Vada zboží se považuje za existující v době dodání, pokud k ní dojde do šesti měsíců od doručení. Práva spotřebitele zanikají dva roky ode dne oznámení vady prodávajícímu.

Formulář hlášení vad materiálu: LINK

PRÁVO NA ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

V případě smluv uzavřených na dálku nebo mimo obchodní prostory mají spotřebitelé právo v souladu se ČOI do 30 dnů od převzetí informovat, že odstoupí od smlouvy, aniž by museli své rozhodnutí odůvodnit. Spotřebitel je fyzická osoba, která nabývá nebo používá zboží a služby pro účely mimo svou profesní nebo výdělečnou činnost. Možnost odstoupit od smlouvy v souladu se ČOI se tedy NEMÁ na právnické osoby.

Kupující, který odstoupí od smlouvy nebo objednávky, musí vrátit zboží nepoškozené v původním obalu a ve stejném množství, ledaže je věc zničena, vadná, ztracená nebo množství je sníženo bez zavinění spotřebitele.

V případě, že prodávající zjistí, že vrácené zboží je poškozeno nebo že vrácené množství neodpovídá, je spotřebitel odpovědný za sníženou hodnotu zboží, pokud je snížení hodnoty výsledkem akcí, které nejsou nezbytné k určení povahy , vlastnosti a fungování zboží. Spotřebitel může položky zkontrolovat a vyzkoušet v rozsahu nezbytném k určení skutečné situace. Pouze na základě snížení hodnoty zboží v důsledku chování spotřebitele může společnost zbavit spotřebitele práva odstoupit od smlouvy, a tím získat zpět kupní cenu.

Má se za to, že jste zrušili prohlášení o zrušení včas, pokud jej předložíte ve lhůtě stanovené pro odstoupení. Důkazní břemeno týkající se výkonu práva na odstoupení od smlouvy podle tohoto článku nese spotřebitel.

Pokud jste již zboží obdrželi a odstoupili od smlouvy, musíte zboží vrátit do 30 dnů po oznámení o zrušení doporučenou poštou jako balíček na naši adresu: PJU P.O.BOX 11, Heršpická 875/6a, 60010 Brno. Zboží prosíme zasílat výhradně Českou poštou, jiné služby na adresu balíky nedoručují, jedná se o depo ČP. Děkujeme za pochopení. Kupující je povinen uhradit přepravní náklady (poštovné) při dodání zboží.

Pokud zboží odešlete před uplynutím 30denní lhůty pro vrácení, považuje se za vrácené zboží včas.

Vraťte položky jako balík, nikoli jako dopis. K vráceným výrobkům musí být přiložen reklamační kod, který obdržíte po vyplnění vašeho online formuláře. Zaslání balíčku bez vašeho reklamačního kodu může výrazně prodloužit dobu potřebnou k vyřízení vaší stížnosti. Nepřijímáme balíčky na naše náklady.

V případě odstoupení od smlouvy pokrývá spotřebitel pouze náklady na vrácení zboží, které jsou účtovány podle ceníku doručovací služby a závisí na druhu a velikosti balení.

Spotřebitelé nemohou požadovat náhradu vzniklých dodatečných nákladů, pokud se výslovně rozhodli pro jiný typ zásilky, než je nákladově nejefektivnější standardní zásilka nabízená společností.

Pokud jste již za objednané zboží zaplatili, vrátíme vám všechny přijaté platby (celkové nákupní a dodací náklady), které jste provedli v důsledku objednávky, okamžitě, nebo do 30 dnů po obdržení oznámení o odstoupení a obdržení dokladu, že zboží jste již odeslali na naši adresu doporučenou poštou. Klient nemá právo vyžadovat vrácení nákladů které nastali v případě, že se rozhodl pro jinou formu dopravy než je cenově nejvýhodnější doprava kterou nabízí prodávající.

Přijatou platbu vám vrátíme pomoci stejné platební metody, jakou jste použili při nákupu. V případě platby na dobírku vám bude kuplní cena vrácena na IBAN ( číslo vašeho účtu ve formátu pro zahraniční platby), který jste uvedli ve svém formuláři. Kupní cenu NEVRACÍME složenkou.

Pokud produkt nefunguje správně nebo nefunguje podle očekávání, zavolejte prosím na naši technickou službu na telefonní číslo, kde vám naši konzultanti pomohou s nezbytným objasněním. Zabráníte tak možnému zneužití produktu a poškození samotného produktu a možnému poškození jiných věcí.

Nebudeme moci vzít v úvahu žádné výrobky, o nichž jsme zjistili, že jsou poškozeny nesprávným nebo nevhodným použitím nebo manipulací, což není nezbytně nutné k určení povahy, vlastností a fungování zboží. Pokud si přejete takový produkt stáhnout po zamítnutí reklamace, zašleme vám jej, účtujeme vám náklady spojené s dodáním takového produktu, nebo si jej můžete vyzvednout na naší adrese.

Formulář pro odstoupení lze najít na: LINK

ZÁRUKA: VÝMĚNA ZBOŽÍ

Na zboží se vztahuje záruka, je-li tak uvedeno na záručním listu nebo na faktuře. Záruka je platná podle pokynů na záručním listu a při předložení faktury. Na výrobky v internetovém obchodě se vztahují záruční podmínky v souladu se zákonem o ochraně spotřebitele.

Formulář pro výměnu zboží v rámci záruky:LINK